Nekla - osp.nekla.eu

baner-rgk.jpg 2258bb47b28ff586df61a5e4f630f322
Taryfy opłat za wodę i ścieki
2016-12-26 Arkadiusz Pawlak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Uchwała Nr XX/141/2016
Rady Miejskiej Gminy Nekla

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nekla na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 139, zm. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250.)    uchwala się,  co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nekla na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 w następującej wysokości:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

netto

Stawka

VAT 8 %

Cena

brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1m3

dostarczonej wody

2,81

0,22

3,03

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa / odbiorcę / miesiąc

2,74

0,22

2,96

2) zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

netto

Stawka

VAT 8 %

Cena

brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1m3

odprowadzonych ścieków

5,94

0,48

6,42

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa / odbiorcę / miesiąc

4,42

0,35

4,77

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nekla na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Z wnioskiem o zmianę taryf za pobieraną wodę z urządzeń wodociągowych i ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych wystąpiła Gmina Nekla.

Powyższe stawki opracowała zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określając ich wielkość na podstawie niezbędnych dochodów dla prowadzonej działalności. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy Burmistrz dokonał weryfikacji pod względem merytorycznym i formalnym złożonego wniosku w szczególności sprawdzając szczegółową kalkulację cen oraz celowość ponoszonych kosztów.

Aby zatem zapewnić Gminie Nekla możliwość prawidłowego funkcjonowania podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię