Nekla - osp.nekla.eu

baner-rgk.jpg c1b0f9ee4fb699b10170986c74bfae8c
Za nieszczelne szambo grozi odpowiedzialność prawna
2017-05-24 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Kontrolą zbiorników bezodpływowych zajmują się gminy. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia je do sprawdzenia, czy posiadacze szamb zawierają umowy na wywóz nieczystości ciekłych i czy korzystają z tych usług.

Co jednak z kontrolą szczelności zbiorników?

Rozszczelnianie zbiorników jako sposób na pozbycie się ich zawartości jest działaniem niezgodnym z prawem, zagrożonym odpowiedzialnością z tytułu wykroczeń i podlega karze grzywny. Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia ze ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Należy również pamiętać, że nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać zgodnie z §11 pkt. 2 uchwały nr XXVI/180/2017 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nekla „ co najmniej raz na dwa miesiące, przy czym ilość ścieków dowożonych nie powinna znacząco odbiegać od ilości zużytej wody”. Natomiast w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji, lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł. Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt! Informujemy, że w Gminie Nekla rozpoczęły się kontrole mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby pozbywali się nieczystości ze swoich posesji w sposób zgodny z prawem. Dane firm wywozowych, które posiadają stosowne zezwolenia i prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie gminy Nekla znajdują się na stronie internetowej BIP Gminy Nekla-http://nekla.nowoczesnagmina.pl/?c=310. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu- 61 4373-191.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię